Warning: mysql_real_escape_string(): No such file or directory in /homepages/10/d385742499/htdocs/nofrackingfrance/wp-content/plugins/easy-contact-forms/easy-contact-forms-database.php on line 152

Warning: mysql_real_escape_string(): A link to the server could not be established in /homepages/10/d385742499/htdocs/nofrackingfrance/wp-content/plugins/easy-contact-forms/easy-contact-forms-database.php on line 152

Warning: mysql_real_escape_string(): No such file or directory in /homepages/10/d385742499/htdocs/nofrackingfrance/wp-content/plugins/statpress-community-formerly-statcomm/statcomm.php on line 1037

Warning: mysql_real_escape_string(): A link to the server could not be established in /homepages/10/d385742499/htdocs/nofrackingfrance/wp-content/plugins/statpress-community-formerly-statcomm/statcomm.php on line 1037

Warning: mysql_real_escape_string(): No such file or directory in /homepages/10/d385742499/htdocs/nofrackingfrance/wp-content/plugins/statpress-community-formerly-statcomm/statcomm.php on line 1038

Warning: mysql_real_escape_string(): A link to the server could not be established in /homepages/10/d385742499/htdocs/nofrackingfrance/wp-content/plugins/statpress-community-formerly-statcomm/statcomm.php on line 1038

Warning: mysql_real_escape_string(): No such file or directory in /homepages/10/d385742499/htdocs/nofrackingfrance/wp-content/plugins/statpress-community-formerly-statcomm/statcomm.php on line 1039

Warning: mysql_real_escape_string(): A link to the server could not be established in /homepages/10/d385742499/htdocs/nofrackingfrance/wp-content/plugins/statpress-community-formerly-statcomm/statcomm.php on line 1039

Warning: mysql_real_escape_string(): No such file or directory in /homepages/10/d385742499/htdocs/nofrackingfrance/wp-content/plugins/statpress-community-formerly-statcomm/statcomm.php on line 1040

Warning: mysql_real_escape_string(): A link to the server could not be established in /homepages/10/d385742499/htdocs/nofrackingfrance/wp-content/plugins/statpress-community-formerly-statcomm/statcomm.php on line 1040

Warning: mysql_real_escape_string(): No such file or directory in /homepages/10/d385742499/htdocs/nofrackingfrance/wp-content/plugins/statpress-community-formerly-statcomm/statcomm.php on line 1042

Warning: mysql_real_escape_string(): A link to the server could not be established in /homepages/10/d385742499/htdocs/nofrackingfrance/wp-content/plugins/statpress-community-formerly-statcomm/statcomm.php on line 1042

Warning: mysql_real_escape_string(): No such file or directory in /homepages/10/d385742499/htdocs/nofrackingfrance/wp-content/plugins/statpress-community-formerly-statcomm/statcomm.php on line 1043

Warning: mysql_real_escape_string(): A link to the server could not be established in /homepages/10/d385742499/htdocs/nofrackingfrance/wp-content/plugins/statpress-community-formerly-statcomm/statcomm.php on line 1043
Maria Bejda, Teresa Wojda Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi OBYWATELSKI RUCH OPORU | NO FRACKING FRANCE

Maria Bejda, Teresa Wojda Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi OBYWATELSKI RUCH OPORU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria Bejda, Teresa Wojda  Inicjatywa Obywatelska Dorzecza  Bzury i Słudwi OBYWATELSKI RUCH OPORU

 

  Pani  Jolanta Chełmińska   Wojewoda Łódzki 

 Pani   Witold Stępień  Marszałek Województwa Łódzkiego

 

W imieniu własnym i Inicjatywy Obywatelskiej Dorzecza Bzury i Słudwi oraz Obywatelskiego Ruchu Oporu wnosimy o niezwłoczne unieważnienie przetargu i sprzedaży gruntu pod bazę hydraulicznego szczelinowania w Łowickiej Podstrefie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz likwidację Łowickiej Podstrefy Ekonomicznej z następujących powodów:

 

* niedopełnienie przez Burmistrza Miasta Łowicza Krzysztofa Kalińskiego konstytucyjnego i ustawowego obowiązku konsultacji społecznych i przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko inwestycji bazy hydraulicznego szczelinowania w Łowickiej Podstrefie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w otulinie Natury 2000., która razem z terenem objętym tym unijnym programem podlega ochronie prawnej

 http://www.stowarzyszenie-samorzadow.pl/pliki/Natura%202000-ograniczenia%20rozwojowe.pdf

 http://gazownictwo.wnp.pl/powstaje-baza-maszynowa-do-wydobywania-gazu-lupkowego,167940_1_0_0.

 

* umorzenie postępowania  administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na  budowie bazy sprzętowo administracyjnej z zapleczem produkcyjnym i socjalnym w obszarze Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.Ogłoszenie o umorzeniu zostało podane do publicznej wiadomości  na www.lowicz.eu , dopiero 27 kwietnia 2012 r. , dwa dni po podpisaniu aktu notarialnego przez Burmistrza Kalińskiego w siedzibie firmy  United Oilfield Services w Warszawie.

  http://www.lowicz.eu/bip/index.php?id=210, Obwieszczenie o umorzeniu postępowania ( w załączeniu) zostało po kilku dniach usunięte ze strony internetowej lowicz.eu.

* niedopełnienie  przez Burmistrza Miasta Łowicza Krzysztofa Kalińskiego obowiązku poinformowania mieszkańców o szkodliwości dla zdrowia i życia ludzkiego bazy hydraulicznego szczelinowania w Łowickiej Podstrefie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej co jest przestępstwem  z art.231 §1 kk i w ramach umyślnego usiłowania dokonania ciągłego czynu zabronionego, z art.12 k.k poprzez sprowadzanie zagrożenia zmierzającego do narażania człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu jak i utraty życia, art. 165 §1 i 156 §1 pkt. 2, powodowania innego ciężkiego kalectwa, ciężkiej choroby nieuleczalnej lub długotrwałej, choroby realnie zagrażającej życiu a tym samym działanie na szkodę indywidualną jak i na szkodę interesu publicznego i prywatnego poszczególnych mieszkańców.

* złamanie przez Burmistrza Miasta Łowicza  Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej w tym następujących artykułów :

* braku ogłoszenia o przetargu na sprzedaż przedmiotowych działek gruntów (nowo wykupionych od mieszkańców łowickiej Wsi) przez Burmistrza Miasta Łowicza na na BIP strony internetowej Urzędu Miasta Łowicza www.lowicz.eu, jak też na tablicach ogłoszeń i w prasie.

* ogłoszenie o przetargu jest tylko pro forma na stronie internetowej Łódzkiej Strefy Ekonomicznej i dziwnym zbiegiem okoliczności pojawia się tylko jedna oferta zakupu przedmiotowych gruntów od spółki z o.o. , która według prawa odpowiada  kapitałem do wysokości 5 tysięcy złotych a zaplanowana działalność będzie znacząco  oddziaływać na ludzi i środowisko, co wiąże się z dużym ryzykiem wyrządzenia szkód.

* pracownicy Urzędu Miejskiego w Łowiczu  nie chcą udzielać żadnych informacji na temat przetargu i firmy, która ten przetarg wygrała. Jedynie odsyłają do informacji medialnych, które są bardzo pobieżne i rozbieżne jak np. w temacie liczby miejsc pracy dla   mieszkańców Łowicza. burmistrz na lowicz.eu podaje 300 osób a lokalna prasa 1000.

* w Starostwie Powiatowym w Łowiczu dyrektor do spraw środowiska stwierdził, że do starostwa nikt w tej sprawie nie występował i żadne decyzje w tej sprawie nie zostały wydane.

* dyrektorka SANEPIDU w Łowiczu oznajmiła, że wydała pozytywną opinię dla tej inwestycji, ale  stwierdziła, że nie posiada dokumentów na podstawie których tę opinię wydała.

 

* wiele wątpliwości budzi zawartość strony internetowej United Oilfield Services spółka

  z o.o. a szczególnie niewiarygodne jest podanie informacji, że wszyscy pracownicy firmy  przejdą przeszkolenie w USA, co może wskazywać, że w tym gronie nie będzie nikogo z    Łowicza. * nie skorzystano z prawa odstąpienia od przetargu, pomimo istniejącejklauzuli w ogłoszeniu o przetargu na stronie internetowej ŁSSE S.. cytat:"Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu, gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć lub gdy postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą wydanie zezwolenia. O unieważnieniu postępowania ŁSSE S.powiadomi pisemnie równocześnie wszystkich oferentów, podając uzasadnienie faktyczne i prawne."

 Była więc możliwość  odstąpienia od przetargu ze względu na interes publiczny a w tym przypadku interesem publicznym jest uniknięcie zagrożenia dewastacji środowiska poprzez zastosowanie na szeroką skalę na terytorium Polski szczelinowania hydraulicznego przy odwiertach węglowodorów. Skoro tego nie uczyniono to złamano artykuł 165 par.1 pkt.5,: działając w inny sposób narażono mieszkańców Polski na utratę zdrowia lub życia oraz  wprowadzono firmę, która będzie prowadzić obrót nielegalnymi, bo niezarejestrowanymi w REACH, szkodliwymi dla zdrowia substancjami w ogromnych ilościach,zużywanych przy szczelinowaniu hydraulicznym do każdego odwiertu geologicznego na wydobywanie węglowodorów. W załączeniu wykaz substancji stosowanych na wiertni  węglowodorów Kutno- 2 po kontroli WIOŚ.   Wprowadzenie firmy zajmującej się świadczeniem usług dla odwiertów geologicznych w zakresie szczelinowania hydraulicznego wraz z budową odwiertu  na wydobywanie węglowodorów jest również złamaniem art.165, par.1.pkt.3 ,sprowadzenie niebezpieczeństwa powszechnego w zakresie urządzeń dostarczających wodę pitną, ponieważ szczelinowanie hydrauliczne prowadzi do zatrucia wszelkich zasobów wodnych w tym też wód podziemnych, żródła wody pitnej.   Mieszkańcy Łowicza i okolic są oszukiwani rozbieżnymi informacjami  o zatrudnieniu  rzekomo 1000 , 300, 120 osób z tej okolicy w bazie szczelinowania hydraulicznego w Łowickiej Podstrefie Łódzkiej Strefy Ekonomicznej, przy tym pomija się fakt, że takie miejsca pracy wiążą się z wielkim niebezpieczeństwem utraty zdrowia i skróceniem życia.   Ta baza szczelinowania hydraulicznego wiąże się równocześnie z powstaniem odwiertu geologicznego i to  w bardzo bliskim sąsiedztwie zabudowań wiejskich a także osiedli miejskich 30 tysięcznego miasta Łowicza, o czym ani władze lokalne ani media lokalne w ogóle nie informowały a jedynie na stronie wnp.pl została odnaleziona przez nas poniższa informacja:

 http://gazownictwo.wnp.pl/powstaje-baza-maszynowa-do-wydobywania-gazu-lupkowego,167940_1_0_0.html

 "Specjalistyczny park maszynowy powstaje  Łowiczu. Będzie to m.in. platforma wiertnicza o wysokości 65 metrów, mocy 2 tys. KM z możliwością robienia odwiertów do 6 tys. metrów głębokości oraz urządzenia do szczelinowania hydraulicznego."

  Inwestycja ta spowoduje spadek atrakcyjności turystycznej miasta. Spadnie wartość gruntów i nieruchomości ze względu na wyjątkową uciążliwość tej inwestycji. Szczególny niepokój społeczny budzi stwierdzenie Burmistrza na Sesji Rady Miejskiej 26.04.2012 r., żewszelkie ścieki z bazy będą odprowadzane, po rzekomej utylizacji, do sieci miejskiej ! związku z tym, że dotychczas  nie wynaleziono żadnej metody oczyszczania odpadów wiertniczych, które zawierają związki toksyczne i pierwiastki radioaktywne, takie beztroskie stwierdzenie jest dowodem złych intencjiBurmistrza Miasta Łowicza jak też akceptującej całe to przedsięwzięcie Rady Miasta Łowicza i wszystkich osób popierających to szkodliwe przedsięwzięcie. 

  pełni uzasadniony społeczny sprzeciw budzą też ustanowione prawem  preferencje dla tego inwestora zwrotu 70% poniesionych nakładów na powstanie tej inwestycji, co zapewne w znacznym stopniu przekroczy zysk miasta z odsprzedaży gruntów, czy z tytułu zatrudnienia 120 osób, podatków od gruntów, budynków czy środków transportu nie wliczając nieodwracalnych strat dla środowiska a przede wszystkim dla zdrowia i życia ludzkiego. Łódzka SSE oferuje inwestorom zarówno atrakcyjne tereny niezabudowane pod inwestycje typu "greenfield", jak i budynki do zagospodarowania. Działając w naszej Strefie inwestor ma możliwość skorzystania z pomocy publicznej, umożliwiającej zwrot nawet 70% poniesionych nakładów inwestycyjnych. http://www.sse.lodz.pl/index.php?ids=9&lang=pl

  Powstanie bazy hydraulicznego szczelinowania w Łowiczu spowoduje, że nastąpi wielka intensyfikacja wydobywania węglowodorów na terenie całego kraju jako niszczycielski cel strategiczny USA.

  http://bejda.blogspot.de/2012/05/shale-gas-szok-ogromne-straty.html

   opracowaniuShale Gas and U.S. National Security, Kenneth B. Medlock III, Ph.D. Amy Myers Jaffe, Peter R. Hartley, Ph.D. The James A. Baker III Institute for Public Policy, July 2011Â czytamy (tłumaczenie)

 - strona 45:  "Dramatyczne zmniejszenie uzależnienia Europy od rosyjskiego gazu będzie miało prawdopodobnie istotne geopolityczne skutki w zablokowaniu Rosji użycia przez Rosję broni -energetycznej- lub w wywieraniu nadmiernego wpływu na politykę kontynentu. Wiele alternatywnych możliwości do rosyjskich dostaw dla europejskich odbiorców zmniejszy polityczny wpływ Moskwy. Taki układ wpłynąłby pozytywnie na równowagę sił pomiędzy Rosją i UE, dałby Europie silniejszą pozycję w wywieraniu wpływu na rosyjską politykę zagraniczną w pobliżu granic Europy. To znaczy, wysokie uzależnienie Europy od rosyjskich dostaw rurociągiem gazu naturalnego utrudniły w roku 2008 niektórym europejskim przywódcom zaangażowanie się w dyplomatycznym sprzeciwie wobec inwazji Rosji w Gruzji i osłabiły ich poparcie dla pro-zachodniego prezydenta Ukrainy Wiktora Juszczenki w wyborach. Wpływ Moskwy za jego antyrosyjskie nastawienie spowodował też negatywny wynik wyborów.

Silniejsza dywersyfikacja dostaw energii do Europy wzmocni wpływy USA poprzez takie ustawienie sił antyrosyjskich w Europie by były one w stanie odeprzeć wpływy Rosji na sprawy europejskie i pomóc państwom na Bałkanach i w Europie Wschodniej uniezależnić się od polityki zagranicznej Moskwy."   Polska zamieni się w jedno pole wiertnicze a konsekwencje tego najpierw odczują rolnicy, właściciele gruntów. Zaczną się wywłaszczenia, zatruta woda w kranach, obniżony poziom wód gruntowych, skażona żywność i znaczna obniżka plonów, zatrute powietrze, hałas. Szczelinowanie hydrauliczne przyniesie ogromne zyski dla obcych koncernów a dla Polaków oznacza brak wody do picia a także brak środków do życia.  http://www.profuturo.agh.edu.pl/pliki/Referaty_VI_KKMU/NI/P_49_AGH-VI_KKMU.pdf,

 http://iddd.de/ZatruciewodyprzezFrac.pdf,

 http://www.europarl.europa.eu/committees/pl/studiesdownload.html?languageDocument=PL&file=44392 

 Analizy CENTRUM ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU  Łodzi kosztów i korzyści ekonomicznych rozpoznawania i eksploatacji gazu łupkowego w Polsce opartej na ekspertyzie naukowej Parlamentu Europejskiego wynika:   Do wydobywania gazu łupkowego społeczeństwo polskie musi dopłacać rocznie min. 21,07 mld zł, gdyby wpływy ze sprzedaży gazu w całości należały do społeczeństwa polskiego lub dopłacać 21,07 mld zł rocznie, jeśli otrzymywałoby ten gaz za darmo. przeliczeniu na 1 Polaka straty w wyniku wydobycia gazu łupkowego: ¡42,85 mld zł/rok: 38,5 mln M = 1112 zł/rok Przeciętna polska rodzina składająca się z 4 osób zubożeje przez wydobycie łupków o ok. 1000 Euro/rok   Niczym jest znalezienie miejsc pracy dla 120, czy 300 czy nawet 1000 osób, gdy cały naród będzie doświadczał udręki gazowej gorączki. Ilu rolników utraci warsztat pracy ?

 Dziesiątki tysięcy.To jest zamach na polskie rolnictwo, zamach na polską wieś. Zniszczenie polskiej wsi to zniszczenie narodu. Czy warto dla takiej inwestycji poświęcić los i życie milionów Polaków? 

  Przestępstwem, które powinno być ścigane prawem międzynarodowym jest sprowadzenie na terytorium Polski i na nasz teren firmy powiązanej z koncernami amerykańskimi, których działalność doprowadziła do zniszczenia życia na ogromnej powierzchni terenów Ameryki Południowej i Pólnocnej objętych wydobywaniem węglowodorów z zastosowaniem metody szczelinowania hydraulicznego polegającej na wstrzykiwaniu do odwiertów geologicznych ogromnych ilości wody, piasku i substancji toksycznych a także wybuchowych. W wyniku stosowania tej metody wydobywczej doszło do zatrucia zasobów wodnych, skażenia gleby i powietrza, zniszczenia życia na terenach wydobywczych. Niedopełnienie obowiązków przez Burmistrza Krzysztofa Kalińskiego m.in.niepoinformowania społeczeństwa o szkodliwości hydraulicznego szczelinowania jest ewidentne, wręcz rażące i porażające, bo sprowadza się do faktu, że powzięty zamiar wprowadzenia amerykańskiej firmy United Oilfield Services zajmującej się hydraulicznym szczelinowaniem nie przewidywał informowania o szkodliwości z oczywistych względów, bowiem stałby on w wewnętrznej sprzeczności i zamierzony cel wprowadzenia tej firmy skazany byłby z góry na nie powodzenie. Dlatego Burmistrz i pomysłodawcy sprowadzenia tej firmy prowadzącej od wielu lat na świecie, bardzo niebezpieczną dla ludzi i środowiska działalność, mieli interes jedynie w zachwalaniu rzekomych korzyści z jej sprowadzenia, bo w przeciwnym razie działaliby  wbrew sobie i wbrew powziętemu zamiarowi.   Ufamy, że Szanowna Pani Wojewoda i Szanowny Pan Marszałek Województwa Łódzkiego, podejmą niezwłocznie, stosowne działania by uchronić Łowicz i okolice a także  teren całej Polski przed niszczycielskim działaniem tej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością za trucie wody, niszczenie środowiska, rolnictwa i w dodatku na koszt zubożałego społeczeństwa w dobie zadłużonego budżetu państwa. Z poważaniem  

 Teresa Wojda, Maria Bejda Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi OBYWATELSKI RUCH OPORU

Partagez cet article sur vos réseaux sociaux !

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Vous pouvez utiliser ces balises et attributs HTML : <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Lire les articles précédents :
Le gaz de schiste n’a plus la cote

10 mai 2012 GAZETA WYBORCZA VARSOVIE Andrzej Kublik Traduction : Lucyna Haaso-Bastin   Sur le site d'exploration du gaz de schiste Chopin-1,...

Le rebond du gaz naturel américain est un pari risqué

  Par David Pellecuer Publié le 10/05/2012           A contre courant du pessimisme ambiant le gaz naturel...

Résistance polonaise au gaz de schiste, deux femmes montent au créneau.

  Maria Bejda, Teresa Wojda Traduction d’un courrier adressé aux autorités régionales de la région de Łódź  par deux opposants...

Fermer